Shop ALBION in the US on our
official website,
ALBION GARDEN.

https://www.albiongarden.com/

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Runway Asia Beauty (sau đây gọi là “Công ty”) sẽ chú ý tối đa trong việc xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của tất cả các người dùng truy cập các trang web ALBION Group (sau đây gọi là "Trang web này"). Chính sách bảo mật này dành cho khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam và được cung cấp bởi Công ty phù hợp với pháp luật của nước đó.

Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là: địa chỉ, tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ e-mail hoặc thông tin cá nhân khác mà người dùng có thể cung cấp cho Công ty thông qua trang web này.
Cung cấp thông tin cá nhân
Người sử dụng không cần phải cung cấp thông tin cá nhân khi truy cập trang web này. Tuy nhiên, để tham gia vào các chương trình khuyến mãi của trang web, người sử dụng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.
Sử dụng thông tin cá nhân
Công ty sử dụng thông tin cá nhân cho các hoạt động tiếp thị, cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Công ty còn sử dụng thông tin cá nhân để kiểm tra những người đã liên lạc với Công ty là để tìm hiểu thông tin về công ty hoặc thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc để kiểm tra những người đã đăng ký thông tin khách hàng. Cụ thể hơn, thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích sau:
  1. Cung cấp thông tin về các dịch vụ (các đợt khuyến mãi, sự kiện, v.v... ) được tổ chức bởi Công ty;
  2. Để cung cấp bản tin e-mail của Công ty cho tài khoản đã đăng ký;
  3. Để cung cấp yêu cầu hợp tác để khảo sát và cải thiện dịch vụ của Công ty;
  4. Để đáp ứng các yêu cầu, nội dung tư vấn, v.v… từ người dùng cũng như để lưu trữ và hệ thống hóa dữ liệu cho các yêu cầu, nội dung tư vấn đó.
  5. Để phân tích xu hướng của khách hàng phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ; và
  6. Để kiểm tra các đơn xin việc, ra quyết định và thông báo cho đương sự biết về kết quả.
Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba
Thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng thông qua trang web này không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trong các trường hợp sau đây:
  1. Khi pháp luật, pháp lệnh, quy định yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân;
  2. Trong trường hợp khẩn cấp yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để bảo vệ hoặc đề phòng tính mạng, sức khỏe, tài sản, v.v... của người dùng, cộng đồng, hoặc nhân viên của Công ty; hoặc là
  3. Khi cần thiết tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty dịch vụ bên ngoài hoặc các công ty đối tác mà đã ký thỏa thuận giữ bí mật để tiến hành các gói khuyến mãi.
Bảo mật thông tin cá nhân
Tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp bởi người dùng thông qua trang web này được mã hóa sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) hoặc công nghệ tương tự khác.
Sử dụng Cookies
Trang web này có thể sử dụng các cookie cho các mục đích bảo vệ sự riêng tư của người dùng, tăng sự tiện lợi, cung cấp quảng cáo, và thu thập dữ liệu thống kê. Một cookie là một tập tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của người dùng khi họ truy cập vào trang web này. Nó cho phép các trang web này ghi nhớ cài đặt của từng người sử dụng và các dữ liệu khác khi họ quay lại trang web. Cookies được sử dụng trên nhiều trang web và không chứa bất kỳ thông tin cá nhân như địa chỉ e -mail hoặc tên. Người dùng có thể vô hiệu hóa cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của họ, nhưng xin lưu ý rằng việc vô hiệu hóa các cookie có thể gây cản trở đối với một số dịch vụ có sẵn trên trang web này.
Cải thiện
Công ty thường xuyên đánh giá và cải thiện phương cách xử lý thông tin cá nhân, bảo mật và quản lý thông tin cá nhân.
Tuân thủ pháp luật
Trong quản lý thông tin cá nhân, Công ty tuân thủ Đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân (Luật An toàn Thông tin) và Pháp lệnh, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ liên quan.
PAGE TOP